• Show More Brands

Archives for Hướng dẫn cấu hình lưu log Sophos FIrewall về hệ thống SIEM Splunk Enterprise

Sophos XGS: Hướng dẫn cấu hình lưu log Sophos XGS về hệ thống SIEM Splunk Enterprise

1.Mục đích bài viết Bài viết sẽ hướng dẫn cấu hình Syslog server để lưu log của Sophos Firewall về hệ thống SIEM Splunk Enterprise. 2.Sơ đồ mạng Chi tiết sơ đồ mạng: Đường truyền internet được kết nối tại port 2 của thiết bị tường lửa Sophos Firewall với IP 192.168.2.103. Lớp mạng LAN…