• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình Linux"

Archives

Linux: Hướng dẫn cài đặt LAMP stack trên Ubuntu Server

Overview Bài viết hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu Server LAMP (Linux – Apache – MySQL – PHP) là một hệ thống các ứng dụng được cài đặt để chạy môi trường Web Server Quyền cài đặt hiện tại đang là quyền root Hướng dẫn cài đặt Cài Apache Update Server bằng câu lệnh Cài đặt Apache2 Kiểm tra phiên bản Apache2 đã cài Khởi động dịch vụ Apache2 Bật dịch vụ Apache2 chạy cùng hệ thống Enable cho phép dịch vụ Apache chạy trên port 80 và 443 Cài MySQL Database Update Server sudo apt -y update Cài đặt gói MySQL sudo apt install mysql-server mysql-client -y Kiểm tra dịch vụ MySQL sudo systemctl status mysql Cấu hình bảo mật MySQL sudo mysql_secure_installation…

Linux: Hướng dẫn cài đặt máy ảo CentOS lên VMWare

Overview Bài viết hướng dẫn cài đặt hệ điều hành CentOS lên VMWare Workstation, CentOS là một hệ điều hành Linux miễn phí, có thể được sử dụng để cấu hình như các Server phục vụ cho doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Mở VMWare Workstation bằng quyền Admin (run as administrator) Download file cài đặt hệ điều hành CentOS trên trang chủ File -> New Virtual Machine Chọn Typical (recommended) -> Nhấn Next để tiếp tục Chọn Installer disc image file (iso) -> Chọn Browse để lấy file cài đặt đã download trước đó -> Nhấn Next để tiếp tục Đặt tên cho máy ảo -> Nhấn Browse để chọn nơi lưu máy ảo -> Nhấn Next để tiếp tục Chọn dung lượng ổ…