• Show More Brands
Home / Archive by Category "Hướng dẫn cấu hình Linux"

Archives

Linux: Hướng dẫn cài đặt máy ảo CentOS lên VMWare

Overview Bài viết hướng dẫn cài đặt hệ điều hành CentOS lên VMWare Workstation, CentOS là một hệ điều hành Linux miễn phí, có thể được sử dụng để cấu hình như các Server phục vụ cho doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Mở VMWare Workstation bằng quyền Admin (run as administrator) Download file cài đặt hệ điều hành CentOS trên trang chủ File -> New Virtual Machine Chọn Typical (recommended) -> Nhấn Next để tiếp tục Chọn Installer disc image file (iso) -> Chọn Browse để lấy file cài đặt đã download trước đó -> Nhấn Next để tiếp tục Đặt tên cho máy ảo -> Nhấn Browse để chọn nơi lưu máy ảo -> Nhấn Next để tiếp tục Chọn dung lượng ổ…