Sophos Central: Hướng dẫn cấu hình thêm add-in Sophos Phising Report vào Outlook

Overview Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Sophos Central bằng tài khoản Admin Chọn Phish Threat Nhấn Settings -> Chọn Report Message Add-in for Outlook Nhấn Download XML Manifest để download load file cài đặt report message Đăng nhập vào Outlook của Office 365 Trên Microsoft Outlook -> Nhấn Thư mới Chọn … và…

Linux: Hướng dẫn cài đặt máy ảo CentOS lên VMWare

Overview Bài viết hướng dẫn cài đặt hệ điều hành CentOS lên VMWare Workstation, CentOS là một hệ điều hành Linux miễn phí, có thể được sử dụng để cấu hình như các Server phục vụ cho doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Mở VMWare Workstation bằng quyền Admin (run as administrator) Download file cài…

Sophos XG Firewall: Cách xem trạng thái dịch vụ của thiết bị tường Sophos XG

Overview Trong quá trình khắc phục sự cố, bạn có thể cần kiểm tra trạng thái của dịch vụ Tường lửa hoặc hệ thống con Sophos XG. Bằng cách sử dụng Bảng điều khiển Giao diện dòng lệnh (CLI), bạn có thể xem trạng thái của các dịch vụ hoặc hệ thống con. Hướng dẫn…

1 2 3 22