Home / Articles Posted by Taika

All posts by Taika

Sophos Central: Hướng dẫn cấu hình thêm add-in Sophos Phising Report vào Outlook

Overview Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Sophos Central bằng tài khoản Admin Chọn Phish Threat Nhấn Settings -> Chọn Report Message Add-in for Outlook Nhấn Download XML Manifest để download load file cài đặt report message Đăng nhập vào Outlook của Office 365 Trên Microsoft Outlook -> Nhấn Thư mới Chọn … và…

Linux: Hướng dẫn cài đặt máy ảo CentOS lên VMWare

Overview Bài viết hướng dẫn cài đặt hệ điều hành CentOS lên VMWare Workstation, CentOS là một hệ điều hành Linux miễn phí, có thể được sử dụng để cấu hình như các Server phục vụ cho doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Mở VMWare Workstation bằng quyền Admin (run as administrator) Download file cài…

Pfsense: Hướng dẫn cấu hình Failover cho WAN link trên Pfsense

Overview Bài viết hướng dẫn cách cấu hình Failover cho WAN trên thiết bị Pfsense để đảm bảo hệ thống mạng có đường mạng Backup, giúp hệ thống được duy trì và ổn định Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào thiết bị Fortigate bằng tài khoản Admin Ta sẽ cấu hình Failover cho 2…

Pfsense: Hướng dẫn cấu hình Dual-Wan Link Load Balancing trên Pfsense

Overview Bài viết hướng dẫn cấu hình Load Balancing cho WAN trên thiết bị Pfsense để duy trì hoạt động mạng của doanh nghiệp được ổn định, cân bằng và hiệu quả Hướng dẫn cấu hình Đăng nhập vào Fortigate bằng tài khoản Admin Chúng ta sẽ cấu hình Load Balance cho hai đường WAN…

1 2 3 12